Réouverture de la salle de lecture

 

Léif Frënn vun der Literatur,
wéi vum Staatsminister Xavier Bettel ugekënnegt, geet et vum 11. Mee un an eng nei Phas vum Deconfinement. Mir freeën eis besonnesch, Iech matdeelen ze kënnen, datt mir de Liessall an d’Consultatioun vun Dokumenter an enger éischter Phas rëm fir Bachelor a Master Studenten souwéi Chercheuren opmaachen.


Dëst bleift leider nach mat Restriktioune verbonnen, déi awer néideg si fir souwuel Iech wéi och d’CNLs-Equip ze schützen an all d’Sécherheets-Mesure ze respektéieren.
An dëser éischter Phas wäert et nëmme méiglech si méindes, mëttwochs oder freides op Rendezvous a mat Virbestellung vun den Dokumenter an de Liessall ze kommen. Dofir hu mir eng speziell Säit opgebaut https://rdv.literaturarchiv.lu/sdl.html

Dir kënnt Iech do fir bestëmmten Zäiten androen. Et dierf jeeweils just 1 Persoun am Liessall sinn a si muss op Dokumenter vum CNL schaffen. Mir kënne leider keng „Léierplaze“ fir Studenten ubidden, déi sech op hir Exame virbereeden.

Den CNL stellt den Utilisateure vum Liessall Desinfectant/Desinfizéierungsmëttel fir d’Hänn zur Verfügung an encouragéiert d’Leit sech d’Hänn reegelméisseg ze wäschen. Am Liessall besteet Maskepflicht fir jiddwereen. Mir géifen och di vulnerabel Leit, déi zu de Risikogruppe gehéieren, bieden, dës éischt Phas nach ofzewaarden.
Falls Dir nach Froen hutt zu der Reservatioun vum Liessall, kontaktéiert eis via d’email: cnl@cnl.etat.lu

Mir freeën eis Iech rëm bei eis ëmpfänken ze dierfen!
Chers amis de la littérature,
Comme annoncé par le Ministre d’État, Xavier Bettel, une nouvelle phase de déconfinement commencera le 11 mai prochain. Le Centre national de littérature est particulièrement heureux de vous annoncer que cette phase vous permet d’avoir à nouveau accès à notre salle de lecture et à la consultation de documents. Dans un premier temps, l’accès sera accordé prioritairement aux étudiants de Bachelor et Master ainsi qu’aux chercheurs.

Malheureusement, cette ouverture ne pourra se faire que partiellement et sera soumise à des restrictions et mesures de sécurité nécessaires à la protection des visiteurs et des membres de l’équipe du CNL.
Lors de cette phase initiale, il ne sera possible d’accéder à la salle de lecture que sur rendez-vous, les lundis, les mercredis et vendredis uniquement, et en réservant au préalable les documents souhaités. Pour ce faire, nous avons mis en place un système de réservation via ce lien : https://rdv.literaturarchiv.lu/sdl.html

 

Vous pouvez y réserver certains créneaux horaires. Nous ne pourrons accueillir qu’une seule personne à la fois, laquelle est tenue de travailler sur des documents du CNL. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir un « espace d’études » aux étudiants révisant leurs examens.

Le CNL mettra à disposition des visiteurs du désinfectant pour les mains et encourage les gens à se laver les mains régulièrement. Le port d’un masque de protection sera obligatoire pour toute personne se trouvant en salle de lecture. Nous demandons également aux personnes vulnérables appartenant aux groupes à risque de suspendre leur visite lors de cette première phase.

Si vous avez des questions concernant la réservation de la salle de lecture ou la commande de documents, merci de nous contacter par email : cnl@cnl.etat.lu

Au plaisir de vous revoir chez nous !

Dernière mise à jour