CNL – Lëtzebuerger Literaturarchiv – youtube-Channel fir Literatur

D’Kanner- a Jugendliteratur aus Lëtzebuerg kënnt heem bei Iech.

[LU] De Jo Lendle, Hanser-Editeur, huet iwwert d’Liesen wärend dem Covid-19 gesot: »Zeit für Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendbücher. Gelegenheit für eine Alphabetisierungswelle, wie es seit Harry Potter keine gab.« (SZ, 18.03.2020)

De Centre national de littérature – Lëtzebuerger Literaturarchiv deelt déi Meenung a wënscht sech datt Kanner a Jugendlecher, déi elo doheem bleiwe mussen, déi Zäit niewent de schouleschen Aufgaben och dofir notzen, aner Welte kennenzeléieren. D’Schrëftstellerinnen a Schrëftsteller aus Lëtzebuerg an d’Illustrateuren hunn an de leschte Jore spannend Geschichten am Original an an Iwwersetzung virgeluecht. Zesumme mat hinnen an hiren Editeure wëlle mir Iech elo déi Literatur méi no bréngen - mat Liesungen.

Dofir hu mir elo e youtube-Channel ageriicht:

https://www.youtube.com/channel/UC0iD4qteiFZy5iRlRG0pwxQ oder sichen op youtube mat »CNL Literaturarchiv«

Mir leeën onse Schwéierpunkt an enger éischter Etapp op d’Literatur fir Kanner a Jugendlecher. Mir wëlle bewosst kee Livestream maachen, fir den Oflaf vum Alldag bei de Kanner net virzestrukturéieren oder ze ënnerbriechen, wann Hausaufgabe solle gemaach ginn. Mir hunn ons och fir youtube entscheet, well net jiddereen op Facebook ass. An natierlech sinn d’Liesungen als kannergerecht vermierkt.

De Programm riicht sech un déi ganz Kleng, awer och u Jugendlecher, also vum Cycle 1 bis an de Secondaire. Virgelies ginn Texter op Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch. Eng sëlleche Geschichte si bekannt, well se och am Lies a Fléi – de Katalog recommandéiert ginn. De CNL beméit sech och, zesumme mam Educatiounsministère, Auteuren ze bieden ze liesen, déi gären och an d’Schoule liese gaange sinn.

De CNL – Lëtzebuerger Literaturarchiv huet Schrëftstellerinnen a Schrëftsteller an hir Editeuren ugeschriwwen a se agelueden, matzemaachen. Dës Initiativ versteet sech och als e modeste Bäitrag, ons Auteure finanziell ze ënnerstëtzen an och d’Editeuren, bei deenen d’Rechter leien. Och wëlle mir d’Lieserinnen an d’Lieser encouragéieren, weider Geschichten ze entdecken, andeems mir Extraiten aus Bicher sichen, déi nach um Marché disponibel sinn an déi direkt bei de Librairië bestallt kënne ginn.

 

 

[DE]Am 18. März sagte Jo Lendle, Herausgeber bei Hanser, über das Lesen in Zeiten von COVID-19 gegenüber der Süddeutschen Zeitung: »Zeit für Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendbücher. Gelegenheit für eine Alphabetisierungswelle, wie es seit Harry Potter keine gab.«

Das Centre national de littérature – Lëtzebuerger Literaturarchiv teilt diese Meinung und wünscht sich, dass Kinder und Jugendliche, die zuhause bleiben müssen, ihre außerschulische Freizeit dazu nutzen, um in andere Welten einzutauchen. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Luxemburg haben in den vergangenen Jahren spannende Geschichten im Original oder in Übersetzung publiziert. Viele dieser Werke wurden von Illustratoren noch reichhaltiger gestaltet. Gemeinsam mit Autoren und Verlagen wollen wir Ihnen nun diese Literatur näher vorstellen – und zwar durch Lesungen.

Zu diesem Zweck haben wir einen youtube-Channel eingerichtet.

https://www.youtube.com/channel/UC0iD4qteiFZy5iRlRG0pwxQ oder die Stichworte »CNL Literaturarchiv« im Suchfeld eingeben.

In einer ersten Phase wollen wir unseren Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendliteratur legen. Wir haben uns bewusst gegen Livestreaming entschieden, um niemandem den Alltag vorzustrukturieren und die Kinder nicht bei ihren Schularbeiten zu unterbrechen. Wir haben uns für youtube entschieden, weil die Plattform im Gegensatz zu vielen sozialen Medien einem größtmöglichen Publikum ohne Nutzerkonto zu Verfügung steht. Die Lesungen sind entsprechend als kindgerecht markiert.

Das Programm soll allen Altersstufen etwas bieten, von den ganz Kleinen bis hin zu Jugendlichen, von Cycle 1 bis zum Gymnasium. Gelesen wird auf Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Viele der Geschichten werden Ihnen bekannt vorkommen, weil sie im Lies a Fléi – de Katalog empfohlen werden. Das CNL und das Unterrichtsministerium können hier auf die vielen Autoren zurückgreifen, die bereits zuvor in Schulen regelmäßig Lesungen organisiert haben.

Das CNL – Lëtzebuerger Literaturarchiv hat die Schriftstellerinnnen und Schriftsteller mitsamt ihren Verlagen angeschrieben und sie zum Mitmachen eingeladen. Diese Initiative versteht sich auch als bescheidener Beitrag, um unsere Autoren und ihre Verlage – die die Autorenrechte verwalten – finanziell zu unterstützen. Um den Leserinnen und Leser die Gelegenheit zu bieten, noch viele weitere Geschichten zu entdecken, sind alle Bücher aus denen gelesen wird, im Handel erhältlich und können bei Ihrem Buchhändler bestellt werden.

 

 

[FR] Directeur des Éditions Hansen, Jo Lendle s’exprime en ces termes à propos du temps libre que le confinement dû au Covid-19 génère : « Zeit für Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendbücher. Gelegenheit für eine Alphabetisierungswelle, wie es seit Harry Potter keine gab. ». (SZ, 18.03.2020) (Temps pour les livres illustrés, pour les livres d’enfants et d’adolescents. C’est l’occasion de susciter à nouveau une vague de lecture chez les enfants à l’instar de celle de l’époque Harry Potter. )

Le Centre national de littérature – Lëtzebuerger Literaturarchiv partage cette opinion et souhaite que durant ce confinement les enfants et les adolescents puissent utiliser le temps libre après leurs devoirs pour découvrir de nouveaux mondes. Les auteur(e)s du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que leurs illustratrices et illustrateurs, ont publié ces dernières années de passionnantes histoires – des histoires inédites ou traduites d’écrivain(e)s connus. Ensemble avec eux et leurs éditeurs, nous désirons vous faire partager notre littérature grâce à la formule bien connue de la « lecture ».

Dans cette optique, nous venons de créer une chaîne sur YouTube que vous pouvez joindre grâce au lien suivant, https://www.youtube.com/channel/UC0iD4qteiFZy5iRlRG0pwxQ, ou alors, en saisissant sur YouTube l’intitulé de notre chaîne « CNL Literaturarchiv ».

Dans un premier temps, nous mettons en avant la littérature pour enfants et adolescents. Afin de ne pas perturber le rythme quotidien du travail des enfants, nous écartons le recours au « live streaming », et notre choix de YouTube est motivé par le fait que tout le monde n’est pas inscrit sur Facebook.

Notre programme couvre la littérature de l’école primaire jusqu’au secondaire, des tout-petits aux adolescents. Seront lus des textes en luxembourgeois, allemand et français. Maintes histoires sont connues ou recommandées par le catalogue des livres d’enfants Lies a Fléi – de Katalog. Le CNL, en coopération avec le Ministère de l’Éducation nationale, a invité les écrivain(e)s, don’t certains ont déjà lu des extraits de leurs œuvres à l’école, à enregistrer des séances de lecture.

Le CNL – Lëtzebuerger Literaturarchiv a donc invité les auteur(e)s et les éditeurs à participer à ce projet. Cette initiative se comprend également comme une contribution modeste à soutenir financièrement les écrivain(e)s ainsi que les éditeurs qui en ont les droits d’exploitation. Mais aussi, nous voulons encourager nos lectrices et nos lecteurs à découvrir ces récits que l’on peut commander chez son libraire.

Dernière mise à jour