Lecture/Lesung

»Eng Grimmel poteren«

Liesung mam Lex Roth a live Karikaturen vum Carlo Schneider

lex_roth400De Lex Roth feiert seng 85 Joer. Dovu 50 Joer ‘mat eiser Sprooch ënnerwee’. Ganz am Ufank steet an de 60er Joeren eng Zort ‘Big Bang’ op den hënneschte Säite vum 1.Band vum Professer Hein sengem ‘Brunnen’, d’Schoulbuch fir Däitsch: an enger Annex lëtzebuergesch Gedichter vun ë.a. dem Marcel Reuland an Tit Schroeder; déi hunn  engem jonke Mënsch d’An an d’Gemitt fir de Wert, d’Schéinheet an d’Méiglechkeete vun eiser Sprooch opgemaach. Et guff eng Zort Virus fir d’Lëtzebuergescht... deen huet bis haut bäigehal.

Seng Oder fir eis Sprooch war an ass ower keng lyresch, éischter pädagogesch, déi jo och bei e Schoulmann passt. Dofir ass et net verwonnerlech, datt dem La Fontaine seng Fabelen als Iwwersetzung an deer viischter Rei gestanen hunn; datt de Pädagog Rodange als Patréiner gewielt guff; datt et zënter de 70er Joeren an der Press an um Radio wéi mat der Actioun-Lëtzebuergesch dausendfach souzesoe ‘Schoul fir d’Lëtzebuergescht’ guff a gëtt. Natierlech gong dat  laang net ëmmer ouni eng Pouz polemescht Salz... an  et guffen der vrun allem vill domat ugestach. Natierlech ass dat och net jidderengem gaang, ower et ka knapps ee soen, et hätt näischt gedéngt.

Eis Sprooch ass esou wibbeleg wéi nach ni! Et gong drëm, esou ville Leit wéi méiglech déi relativ Dichtegkeet a Wichtegkeet vum Lëtzebuergesche bewosst ze maachen. Dee Wee gëtt dann elo op dësem Owend zu Miersch stéckerchesweis, zesumme mam Karrikaturist Carlo Schneider, iwwer allméiglech Beispiller illustréiert.

  • Mis à jour le 21-06-2018